ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีเป้าหมาย “พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” และในปีการศึกษา 2564 – 2568 โรงเรียนได้กำหนดแนวดำเนินการของโรงเรียนไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สู่เวทีโลก มีคุณธรรม ดำรงตนอย่างมีความสุข สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

1. จัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่หลากหลาย
3. พัฒนาและส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ตามศักยภาพ
และสามารถแข่งขันในเวทีโลก
4. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
งามตามอัตลักษณ์คนดีศรีบดินทร
5. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
6. จัดหา ผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เหมาะสม โดยใช้ความรู้ด้าน Digital literacy
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยและมีความสุข
8. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครื่อข่ายทางการศึกษาอย่างหลากหลาย


เป้าประสงค์ (Goals)

1. มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2 มีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่หลากหลาย
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ตามศักยภาพและสามารถแข่งขันในเวทีโลก
4. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคำนิยมที่ดีงามตามอักลักษณ์คนดีศรีบดินทร
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีศักยภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
6. มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใช้ความรู้ด้าน Digital literacy
7. มีแหล่งเรียนรู้และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนปลอดภัยและมีความสุข
8. มีภาคีเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. ได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากสังคมทุกภาคส่วน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Characterization)

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ เป็นพลโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อก่อให้เกิดแก่ลูกบดินทร ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. เป็นเลิศวิชาการ
10. สื่อสารสองภาษา
11. ล้ำหน้าทางความคิด
12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก


กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่ (New normal)
กลยุทธ์ที่ 3 ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน (Policy for school implementation)

1. การบริหารและการจัดการ
– พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
– จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
– พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในโลกแห่งศตวรรษที่ 21
4. การพัฒนาด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม
– ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
– พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ


นโยบายการจัดการศึกษา

1. พัฒนาลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
2. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากร


จุดเน้น (Priorities)

จุดเน้นที่ 1 ด้านพัฒนาผู้เรียน

  1. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล
  2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
  3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน
  6. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพจิตดี

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

  1. มีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง