การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด หลักฐานสนับสนุน / ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเด็นที่ ๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๘/๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. กำหนดการจัดการเรียนรู้
๓. สรุปผลการเข้าเรียนทางไกลระหว่างสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ช่วงทดลองระบบของส่วนกลาง
๔. เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. โครงการสอนออนไลน์ Project 14 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. DLIT Bodin ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๗. www.youtube.com
ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม
๑. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๘/๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. กำหนดการจัดการเรียนรู้
๔. หนังสือขอเปลี่ยนกลุ่มการเรียน
๕. รายงานสรุปแบบสำรวจการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๖. แบบสำรวจการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประเด็นที่ ๓ การดำเนินงานและบริหารงบประมาณ ๓.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. เอกสารค่าใช้สอย
๔. ใบเซ็นชื่อผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
๕. เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง/ค่าใช้สอย
๓.๒ ค่าหนังสือเรียน ๑. เอกสารจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. ใบเซ็นชื่อรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑. ใบเซ็นชื่อหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓
๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง/ค่าใช้สอย
๒. รายงานการจัดกิจกรรม
ประเด็นที่ ๔ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ๔.๑ ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์
๔.๒ การจัดห้องเรียนที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้อง ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
๔.๓ ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน ๑. ระบบคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
๒. รายงานการคัดกรอง ตามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการเปิดภาคเรียน สัปดาห์ที่ ๑
๓. รายงานการคัดกรอง ตามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการเปิดภาคเรียน สัปดาห์ที่ ๒
๔.๔ ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา การตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ตามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
ประเด็นที่ ๕ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕.๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
๕.๑.๑ การติดตามความพร้อมของนักเรียนด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน online และ onair
๕.๑.๒ การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน
๕.๑.๓ การติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ๐ ร มส
๕.๑.๔ การติดตามแก้ไขนักเรียนออกกลางคัน
๕.๑.๕ สำรวจข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
๕.๑.๖ การเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล
แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนไม่เข้าเรียนในคาบเรียน
การติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ
อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
๑. แบบรายงานการขาดเรียนจากครูผู้สอน
๒. การจัดส่งไปรษณียบัตรถึงผู้ปกครองเพื่อแจ้งเตือนการขาดเรียนของนักเรียน
๓. แบบรายการผลการประเมินผลการเรียนนักเรียนของนักเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
๔. ใบดำเนินการเรียนซ้ำ
๕. แบบรายงานและประกาศผลการดำเนินเรียนซ้ำของนักเรียน
๖. แบบคำร้องขอลาออก
๗. แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ย้ายออก)
๘. แบบขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน (ม.ต้น) เพื่อส่ง สพม.2
๙. แบบรายงานข้อมูลการประเมินของนักเรียนด้านสุขภาพจิตของนักเรียน
๑๐. แบบประเมินนักเรียนด้านสุขภาพจิตของนักเรียน
๑๑. รายงานการคัดกรอง ตามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการเปิดภาคเรียน สัปดาห์ที่ ๑
๑๒. รายงานการคัดกรอง ตามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการเปิดภาคเรียน สัปดาห์ที่ ๒
๑๓. แบบรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๔. ภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๕. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๕.๒ การคัดกรองนักเรียน
๕.๒.๑ การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อการดูช่วยเหลือนักเรียนในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
แบบรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕.๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
๕.๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียนกับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
๕.๓.๒ จัดกิจกรรมโฮมรูมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
๕.๓.๓ กำหนดแนวทางการส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามผลการคัดกรอง
๑. การเลือกชุมนุมโดยผ่านออนไลน์
๒. ตัวอย่างชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
๓. รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
๔. บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
๕. แนวทางการส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามผลการคัดกรอง เช่น ให้ทุนการศึกษากับกลุ่มที่มีปัญหา ให้ผู้ปกครองยื่นคําร้องขอให้พิจารณาเปลี่ยนกลุ่มมาเรียน จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
๖. หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๘/๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๔ การป้องกันและการแก้ปัญหา
๕.๔.๑ กำหนดวิธีการหรือแนวทางในการป้องกันและการแก้ปัญหาของนักเรียน
๕.๔.๒ สรุปและจัดทำรายงานผลการป้องกันและการแก้ปัญหาของนักเรียน
๑. แบบรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๑๘/๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. แบบสำรวจการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๕.๕ การส่งต่อภายในและภายนอก
๕.๕.๑ กำหนดเกณฑ์และแนวทางส่งเสริมการส่งต่อภายในและภายนอก
๕.๕.๒ สรุปและรายงานผลการส่งต่อภายในและภายนอก
กำหนดการในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน