การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวจริญญา แก้ววงษา ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. กิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.1-ม.6
สรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกระดับชั้น
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกรายคน
ประมวลภาพกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2. โครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
สรุปการประเมินการอ่านออกเสียง ม.1-ม.6
– สรุปการประเมินการอ่านออกเสียง แยกระดับชั้น
– ผลการประเมินการอ่านออกเสียง แยกรายคน
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา นายพิทยา ทองเงิน ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอโครงงานด้วยวาจา ประจำปีการศึกษา 2561
3. ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. จำนวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น ม.1 – ม.6 จำแนกตามหัวข้อ
2. จำนวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จำนวนรางวัลโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33
4. เกณฑ์การประเมินโครงงานสวนพฤกษศาสตร์
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระเทคโนโลยี
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางดรุณี ประกิจเพชร์ ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลการประเมินความพร้อมผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ
2. รายงานโครงการตลาดนัดพอเพียง (BD Sufficiency Economy Point)
3. ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
4. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สถาบันของรัฐ
กราฟเปรียบเทียบสถาบันของรัฐ
สถาบันของเอกชน
กราฟเปรียบเทียบสถาบันของเอกชน
5. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
6. รายงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
7. Bodin Academic Expo เปิดบ้านการศึกษาบดินทรเดชาวิชาการ
8. ผลงานนักเรียน
9. ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมแนะแนว
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางสมร จันทนาคม ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. สรุปความพึงพอใจต่องานพิธิีหล่อเทียน–ถวายเทียนพรรษา
2. สรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้า
3. การนำเสนอการแต่งเพลงฉ่อยสด
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ประมวลภาพกิจกรรม
1. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
2. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1-3
3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3
4. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.4-6
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชารักษาดินแดน ระดับชั้น ม. 4-6
6. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชากิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-6
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
4. การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
6. สถิติการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
7. สถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. แบบสัมภาษณ์ดัชนีความสุข

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

11 

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางวณิตา ประภัศร ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายอภิชา นิลวัฒน์ ดีเลิศ ดีเลิศ สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. หลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พุทธศักราช 2561
2. ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3. คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
5. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
7. แฟ้มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
8. แฟ้มสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับชั้นม.1-6
9. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6
10. แฟ้มหมอภาษา
11. แฟ้มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
12. แฟ้มกิจกรรมค่ายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
2. การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
3. การอบรมสัมนนาอื่นๆ
4. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายรังสิต มีแสง ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน
5. แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
6. แฟ้มภาพกิจกรรม
7.ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
2. ธรรมนูญสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
4. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
5. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
8. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
9. สารสนเทศ
10. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่่าย
เว็บไซต์คลังคำสั่ง
เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจำเดือน
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
11. เว็บไซต์ DLIT
12. สถิติการใช้งาน DLIT
13. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
14. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ดีเลิศ ดีเลิศ   สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2561
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยอิงมาตรฐาน
3. ตัวอย่างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
5. มาตรฐานที่ 3
6. ประมวลภาพกิจกรรม
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ

นายลัทธพล ด่านสกุล

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เว็บไซต์ DLIT
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
– Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หมอภาษา
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและเรือหลวงจักรีนฤเบศร
5. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
สถิติการเข้าใช้ Digital Library
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6. บอร์ด นิทรรศการ
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ดีเลิศ ดีเลิศ   สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2561
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยอิงมาตรฐาน
3. ตัวอย่างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
5. มาตรฐานที่ 3
6. ประมวลภาพกิจกรรม
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
4. แบบทดสอบ
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
6. แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน

สไลด์ทั้งหมด