สถานศึกษาในการศึกษาดูงาน

2562 11 28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทพลีลา