การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖


มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ นางจรินพรรณ กลิ่นหอม และนายชาคริต แจ่มศรี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สมุดพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
2. แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทอ่าน
3. ใบความรู้พัฒนาสมรรถนะการอ่าน
4. ใบความรู้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
5. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะการอ่าน
6. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา (e-book)
7. แบบประเมินการอ่านออกเสียงกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
8. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
12. แบบทดสอบ
13. ใบงาน /แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นางสุภาพร ขาวพิมพ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
4. รายงานผลคะแนนเป็นร้อยละของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL และจำนวนรางวัลต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ในรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) และนิทรรศการเปิดบ้านการศึกษาบดินทรเดชาวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 (BODIN Academic Expo 2023)
3. ตัวอย่างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : ปพ6 ปีการศึกษา 2566
2. สถิติผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
2. ข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และม.6 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564-2566
3. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
4. ผลงานผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566
3. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. แฟ้มสรุปกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7. แฟ้มสรุปกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายธัชชา เทศน์ธรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านรักความเป็นไทย
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
5. ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม
7. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายเกรียงไกร เทียมแสน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ
2.2 เนตรนารี
2.3 ยุวกาชาด
2.4 ชุมนุมวิชาการ
2.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
2.7 นักศึกษาวิชาทหาร
3. การเลือกตั้งประธานคณะสีและประธานนักเรียน
4. มหกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม “นิลุบลเกม” ครั้งที่ 40
5. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ว่าที่ ร.ต. มนตรี โสภิตเขื่อนขันธ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา
5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
6. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา
7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9. แผนการจัดการเรียนรู้
10. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
11. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทาง อารมณ์
12. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นายอิสระ สระแก้ว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ธรรมนูญโรงเรียน
2. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2566
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR 2566)
6. พรรณนางาน
7. ปฏิทินปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2566
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายอิสระ สระแก้ว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ธรรมนูญโรงเรียน
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2566
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR 2566)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นายนิรรัตน์ อจลพล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. โครงสร้างหลักสูตร
– โครงสร้างหลักสูตร 2566 ม.ต้น
– โครงสร้างหลักสูตร 2566 ม.ปลาย
3. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติม
3.1 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม
3.2 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด
3.3 รายชื่อวิชาเลือกเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)
4.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดสนใจและมีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
4.3 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
4.4 รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2566 – 2568 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ
4.5 การดำเนินกิจกรรมรายวิชา I20201 และ I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
5. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
6. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2566
8. ภาพกิจกรรมที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
3. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายวัชรพงศ์ หอมนาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม กำจัดปลวก และสวนหย่อม
1.2 กิจกรรมงานซ่อม บำรุง/ ปรับปรุง อาคารและครุภัณฑ์
1.3 กิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5. แฟ้มโครงการ/ กิจกรรม
6. ภาพโครงการ/ กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ภาพอาคารสถานที่
8. ภาพการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคาร สถานที่
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายจตุพร ใจหาญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) ปีการศึกษา 2566
3. ธรรมนูญโรงเรียน
4. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
5. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2566
7. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
เว็บไซต์คลังคำสั่ง
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2566
9. สถิติการใช้งาน DLIT
10. เว็บไซต์ DLIT
11. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
12. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายวัชรพงศ์ หอมนาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. แนวทางการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566
4. แบบตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
5. แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
6. การดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
7. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
8. รายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
9. สรุปรูปแบบการสอนของครู
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สถิติการใช้งาน DLIT
2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. เว็บไซต์ DLIT
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
6. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนวังทองหลาง
– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
9. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้หนังสือและยืมหนังสือ
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายวัชรพงศ์ หอมนาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. แนวทางการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566
4. แบบตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
5. แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
6. การดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
7. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
8. รายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ตารางสรุปการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. บันทึกการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
3. Course Syllabus
4. ตารางสรุปรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
6. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู โดยผู้เรียน
5. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
6. เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
7. เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ
8. คำสั่งโรงเรียน
9. รูปภาพ