การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวจริญญา แก้ววงษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สมุดบันทึกการอ่าน
2. แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
5. แบบประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย
6. แฟ้มสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง- พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
10. แบบทดสอบ
11. ใบงาน /แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา นายพิทยา ทองเงิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1.แบบประเมินโครงงาน PBL ม.1-6
2. นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / ชิ้นงาน / รายงาน / โครงการ / โครงงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
ประกาศผลโครงงาน PBL
ผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานด้วยวาจา
– ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL ของผู้เรียนชั้น ม.1 – ม.6
– ตารางแสดงจำนวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตารางแสดงจำนวนรางวัลโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 34
4. แบบประเมินโครงงาน
5. ตัวอย่างโครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ข้อมูลสารสนเทศ แบบรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคล
2. แบบประเมิน
3. แบบทดสอบ
4. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
5. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ม.3 และ ม.6 ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
6. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางดรุณี ประกิจเพชร์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือทำงาน
2. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
3. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
4. ผลงานผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางสมร จันทนาคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน
6. แผนการจัดการเรียนรู้
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. แฟ้มสรุปกิจกรรมภาษาไทยสู่ชุมชน
9. แฟ้มสรุปกิจกรรมวันลอยกระทง
10. แฟ้มสรุปกิจกรรมอบรมคุณธรรมนำความรู้
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้น ม.1-ม.6
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่องานพิธีหล่อเทียนพรรษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6. ผลงานของผู้เรียน
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning:PBL)
2. กิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การเลือกตั้งประธานคณะสี และการเลือกตั้งประธานคณะสี
5. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ทัศนศึกษา) ม.1-ม.6
6. รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7. ภาพกิจกรรม งานอาเซียนรวมใจ ผสานไทยเป็นหนึ่งเดียว
8. ภาพกิจกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์
9. โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.6
10. ภาพกิจกรรมการสอนวอลเลย์บอลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศสิงคโปร์
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
2. สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน 3 ปีย้อนหลัง
3. การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
5. สถิติการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
6. สถานที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2559-2563)
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR 1-2-2562)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2562)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2562)
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2559-2563)
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR 1-2-2562)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2562)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2562)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
4. คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
6. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
8. แฟ้มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์
9. แฟ้มสรุปผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับชั้นม.1-6
10. ตัวอย่างสมุดบันทึกการอ่าน ระดับชั้น ม.1-6
11. แฟ้มกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
12. แผนการจัดการเรียนรู้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
3. สถิติการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู
4. ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
5. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
7. ID PLAN
8. แผนการจัดการเรียนรู้
9. แฟ้มสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นางดารณี แรงเขตวิทย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน
5. แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
6. แฟ้มโครงการ/กิจกรรม
7. ภาพโครงการ/กิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. รายงานการดำเนินงานงานสารสนเทศ
2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data)
3. ธรรมนูญสถานศึกษา
4. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
5. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
6. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
8. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
9. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. สารสนเทศ
11. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
– เว็บไซต์โรงเรียน
– เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่่าย
– เว็บไซต์คลังคำสั่ง
– เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจำเดือน
– เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
12. สถิติการใช้งาน DLIT
13. เว็บไซต์ DLIT
14. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
15. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. สรุปผลการนิเทศเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning)
6. ชิ้นงาน รางวัล เกียรติบัตร
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
นายลัทธพล ด่านสกุล
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถิติการใช้ DLIT
– สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. เว็บไซต์ DLIT
4. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
– ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
– พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
– หมอภาษา
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนวังทองหลาง
– กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ
– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Legend siam จ.ชลบุรี
– มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
7. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
– สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
– สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด
– สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
– สถิติการเข้าใช้ Digital Library
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ภาพกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง
5. ภาพการฝึกสมาธิในแต่ละระดับชั้น
6. ภาพบรรยากาศห้องเรียน
7. กิจกรรม โครงการ แฟ้มประวัติผู้เรียน
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
4. แบบทดสอบ
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
6. แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
8. ชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน
6. เอกสารกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
7. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”

สไลด์ทั้งหมด