การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. รูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน [สไลด์]

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
– ON-LINE (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
– ON-DEMAND (เรียนผ่าน Application)
– ON-HAND (เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด)
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 1)
3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2)
4. ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
5. ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2)
6. ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3)
7. บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
8. บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
9. แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
10. สรุปแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
11. แจ้งแนวปฏิบัติและขอความร่วมมือดูแลนักเรียนในช่วงที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

2. ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ [สไลด์]

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
2.1 กำหนดกรอบการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. หลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พุทธศักราช 2561
2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เผยแพร่ในเว็บไซต์ทะเบียน
2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ / กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 การบูรณาการชิ้นงาน / ภาระงานในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.5 กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. ด้านวัดและประเมินผล [สไลด์]

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
3.1 โรงเรียนกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เผยแพร่ในเว็บไซต์ทะเบียน
3.2 โรงเรียนกำหนดแนวทางการนับชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดหรือ ผลการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้
3.4 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
3.5 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

4. ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน [สไลด์]

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
4.1 การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. คำสั่งที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
2. ระบบแจ้งปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์
4.2 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5. นิเทศภายใน และติดตามการจัดการเรียนสอน [สไลด์]

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
5.1 การดำเนินการวางแผนการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. แบบเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. คำสั่งที่ 174/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5.2 การนิเทศ ON-LINE ด้านการจัดการเรียนสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1. การประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. แบบสำรวจการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19(COVID-19)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ตรวจสอบการรายงานการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 2/2563​
4. สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)