ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ DLIT Classroom / Google Classroom โดยใช้อีเมลโดเมน @bodin.ac.th

ตัวอย่างคลิปสอนออนไลน์

ตัวอย่างบันทึกการสอนออนไลน์ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลาย

e-book