การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ นางจรินพรรณ กลิ่นหอม และ นางอังคณารัตน์ หวังดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สมุดบันทึกการอ่าน
2. สมุดพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
3. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
4. ใบความรู้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
5. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
ม.1 เล่ม 2
ม.2 เล่ม 2
ม.3 เล่ม 2
ม.4 เล่ม 2
ม.5 เล่ม 2
ม.6 เล่ม 2
6. แบบประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย
7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8. คลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
12. รายงานสรุปผลการเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13. แบบทดสอบ
14. ใบงาน/แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นางสุภาพร ขาวพิมพ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ภาคเรียนที่ 1
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถในการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม
3. ตารางแสดงจำนวนผลการเรียนในรายวิชา IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
4. ตัวอย่างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
5. ตัวอย่างโครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : ปพ6 ปีการศึกษา 2564
2. สถิติผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางวณิตา ประภัศร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
2. ข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และม.6 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562-2564
3. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
4. ผลงานผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. กิจกรรมวันลอยกระทง
6. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
7. โครงการโรงเรียนสุจริตไทย
8. วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (I20201) และวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (I20202)
9. รายวิชาขุนพลแก้วพระนั่งเกล้า
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายธัชชา เทศน์ธรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. ผลงานของผู้เรียน
5. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning:PBL)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ
2.2 เนตรนารี
2.3 ยุวกาชาด
2.4 ชุมนุมวิชาการ
2.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
2.7 นักศึกษาวิชาทหาร
3. ตารางสรุปการประเมิน
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา
5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
6. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา
7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9. ภาพการฝึกสมาธิหน้าเสาธง
10. แผนการจัดการเรียนรู้
11. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
12. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทางอารมณ์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2564-2568
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
3. สารสนเทศปีการศึกษา 2564
4. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR-2564)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2564)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2564)
7. พรรณนางาน
8. ปฏิทินปฏิบัติงาน 2564
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2564-2568
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2564
5. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR-2564)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2564)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2564)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. โครงสร้างหลักสูตร
ม.ต้น
ม.ปลาย
3. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติม
3.1 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม
3.2 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด
3.3 รายชื่อวิชาเลือกเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
4.1 รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL) ประจำปีการศึกษา 2564
4.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจ และมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
4.3 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
4.4 รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2564 – 2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจ และมีความสามารถพิเศษ
4.5 การดำเนินกิจกรรมรายวิชา I20201 และ I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
5. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
6. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
8. ภาพกิจกรรมที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
3. ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
4. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
5. ID PLAN
6. บันทึกข้อความรายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
7. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายวัชรพงศ์ หอมนาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม กำจัดปลวก และสวนหย่อม
1.2 กิจกรรมงานซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์
1.3 กิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบอิเล็คทรอนิกส์
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5. แฟ้มโครงการ/ กิจกรรม
6. ภาพโครงการ/ กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ภาพอาคารสถานที่
8. ภาพการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่
9. ภาพสถานที่ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายจตุพร ใจหาญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data)ปีการศึกษา 2564
3. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2564-2568
4. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
5. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
เว็บไซต์คลังคำสั่ง
เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจำเดือน
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2564
10. สถิติการใช้งาน DLIT
11. เว็บไซต์ DLIT
12. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
13. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564
15. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2564
16. สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. ตัวอย่างแบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
5. บันทึกข้อความรายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
6. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 สถิติการใช้ DLIT
1.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
1.3 สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. เว็บไซต์ DLIT
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
7. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนวังทองหลาง
– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
– มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
9. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
สถิติการเข้าใช้หนังสือและยืมหนังสือ
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. สรุปการสังเกตและนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
5. รายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
6. ภาพบรรยากาศห้องเรียน
7. กิจกรรม โครงการ แฟ้มประวัติผู้เรียน
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
2. รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL) ประจำปีการศึกษา 2564
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. บันทึกข้อความรายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
6. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
7. แบบประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
8. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
9. การตรวจใบงาน/แบบฝึกหัด ทั้ง onsite และ online
10. การประเมินครู (เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอน นำไปปรับปรุงพัฒนา)
11. ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนานักเรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ยุค VUCA World
12. ผลงานที่นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นายนายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3. ตัวอย่างแบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
5. การนิเทศการสอนของครูผู้ช่วยโดยครูอาวุโส
6. แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้ช่วยประกอบการนิเทศการสอนโดยครูอาวุโส
7. กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
8. เอกสารกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
9. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน
10. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ตำแหน่งครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ
11. เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
12. คำสั่งโรงเรียน
13. รูปภาพ

สไลด์ทั้งหมด