การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวจริญญา แก้ววงษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สมุดบันทึกการอ่าน
2. แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
5. แบบประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย
6. แฟ้มสรุปผลการดําเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
10. แบบทดสอบ
11. ใบงาน /แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา นายพิทยา ทองเงิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
2. แบบประเมินโครงงาน
3. นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงงาน
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ตารางแสดงจํานวนโครงงานชั้น ม.1 – ม.6
2. ตารางแสดงจํานวนรางวัลโครงงาน PBL
3. ตารางแสดงจํานวนรางวัลโครงงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับผู้เรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 34
4. แบบประเมินโครงงาน
5. ผลงานนักเรียนในรูปแบบโครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสาระเทคโนโลยี
2. รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมการเรียนรสูู้่โครงงาน(PBL)และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
2. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ของผู้เรียนปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษาปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. โครงการ/กิจกรรม
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางดรุณี ประกิจเพชร์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
2. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2562
3. กิจกรรมทส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ(B.D.Point)
4. ผลงานผู้เรียน
5. รายงานผลด้านอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางสมร จันทนาคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรสู่โครงงาน(PBL)
6. แผนการจัดการเรียนรู้
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
8. แฟ้มสรุปกิจกรรมภาษาไทยสู่ชุมชน
9. แฟ้มสรุปกิจกรรมวันลอยกระทง
10. แฟ้มสรุปกิจกรรมอบรมคุณธรรมนำความรู้
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้น ม.1-ม.6
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่องานพิธีหล่อเทียนพรรษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
6. ผลงานของผู้เรียน
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2. กิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การเลือกตั้งประธานคณะสี และการเลือกตั้งประธานคณะสี
5. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน(ทัศนศึกษา) ม.1-ม.6
6. รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
7. ภาพกิจกรรมงานอาเซียนรวมใจ ผสานไทยเป็นหนึ่งเดียว
8. ภาพกิจกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์
9. โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.6
10. ภาพกิจกรรมการสอนวอลเลย์บอลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศสิงคโปร์
1
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
6. สถิติการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9. ภาพการฝึกสมาธิหน้าเสาธง
10. แผนการจัดการเรียนรู้
11. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
12. ภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6
2. แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563
3. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
5. รายงานผลการดำเนินงาน(SSR 1-2/62)
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563
2. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6
3. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน(SSR 1-2/62)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
3. ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
4. คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. การพัฒนาครูที่ขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ
2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
3. ID PLAN
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้(ระบบพี่เลี้ยง)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นางดารณี แรงเขตวิทย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน
5. แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
6. แฟ้มภาพกิจกรรม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน
2. แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน(SSR 1-2/62)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR:2562)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(AR:2562)
7. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ เช่น
– เว็บไซต์โรงเรียน
– เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
9. สถิติการใช้งาน DLIT
10. เว็บไซต์ DLIT
11. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
12. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
5. สรุปผลการนเิทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
นายลัทธพล ด่านสกุล
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เว็บไซต์ DLIT
3. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถิติการใช้ DLIT
– สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
5. จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
6. ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่ง
2. จำนวนครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
4. แบบทดสอบ
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา(ปพ.5)
6. แบบบันทึกคะแนนการวัด ประเมินผล
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ
8. ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. การประเมินการจดัการเรียน การสอนของครูโดยผู้เรียน
6. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
7. รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมการเรียนรสู่โครงงาน

สไลด์ทั้งหมด