การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สมุดบันทึกการอ่าน
2. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. ใบความรู้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
4. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
ม.1 เล่ม 2
ม.2 เล่ม 2
ม.3 เล่ม 2
ม.4 เล่ม 2
ม.5 เล่ม 2
ม.6 เล่ม 2
5. แบบประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย
6. แฟ้มสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
7. คลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
12. แบบทดสอบ
13. ใบงาน/แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นายอดุล ดือราแม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. ตารางแสดงจำนวนรางวัลต่าง ๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL
3. ตารางแสดงจำนวนรางวัลโครงงานนักเรียนทุนโครงการ พสวท.
4. แบบประเมินโครงงาน
5. ตัวอย่างโครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
3. แบบทดสอบ
4. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
5. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
6. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมาฯลฯ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางวณิตา ประภัศร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แบบประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือทำงาน
2. ผลการประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือทำงาน
3. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
5. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
6. ผลงานผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ ประจำปี 2563
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
6. แผนการจัดการเรียนรู้
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. แฟ้มสรุปกิจกรรมวันลอยกระทง
9. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
10. พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่องานพิธีหล่อเทียนพรรษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6. ผลงานของผู้เรียน
7. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning:PBL)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ
2.2 เนตรนารี
2.3 ยุวกาชาด
2.4 ชุมนุมวิชาการ
2.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
2.7 รักษาดินแดน
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา
5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
6. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา
7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9. ภาพการฝึกสมาธิหน้าเสาธง
10. แผนการจัดการเรียนรู้
11. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
12. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทางอารมณ์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2559-2563)
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2563
5. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR 1-2-2563)
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2563)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2563)
8. พรรณนางาน 2559-2563
9. ปฏิทินปฏิบัติงาน 2564
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2559-2563)
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2563
5. รายงานผลการดำเนินงาน (SSR 1-2-2563)
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR-2563)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR-2563)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานแนะแนว
3. โครงสร้างหลักสูตร
4. ข้อมูลการสรุปผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติมโดยนักเรียน
5. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด
รายชื่อวิชาเลือกเรียน
6. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning : PBL) ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจ และมีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจ และมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2563 – 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจ และมีความสามารถพิเศษ
7. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
3. ข้อมูลการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู
4. ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
5. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
7. ID PLAN
8. แผนการจัดการเรียนรู้
9. แฟ้มสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายบพิตร อิสระ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน
5. แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
6. แฟ้มโครงการ/กิจกรรม
7. ภาพโครงการ/กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data)ปีการศึกษา 2563
3. ธรรมนูญโรงเรียน
4. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563
5. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
8. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
9. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
เว็บไซต์คลังคำสั่ง
เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจำเดือน
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2563
12. สถิติการใช้งาน DLIT
13. เว็บไซต์ DLIT
14. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
15. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563
18. สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. สรุปผลการนิเทศเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning)
6. ชิ้นงาน รางวัล เกียรติบัตร
7. การรายงานการส่งแผนหน่วยการเรียนรู้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการใช้ DLIT
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. เว็บไซต์ DLIT
4. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
6. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
การพัฒนาห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หมอภาษา
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนวังทองหลาง
– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
– มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
8. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
สถิติการเข้าใช้ Digital Library
สถิติการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ภาพบรรยากาศห้องเรียน
5. กิจกรรม โครงการ แฟ้มประวัติผู้เรียน
7. รายงานผลการสังเกตการสอนและการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
4. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
5. แบบทดสอบ
6. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา(ปพ.5)
7. แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล
8. รายงานการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. รายงานการขาดเรียนของนักเรียนการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ
11. ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน
12. ข้อมูลสะท้อนกลับจากนักเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
2. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน
3. เอกสารกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
4. การนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
5. การวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชา
6. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
7. ข้อมูลสะท้อนกลับจากนักเรียน

สไลด์ทั้งหมด