การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ นางจรินพรรณ กลิ่นหอม และนายชาคริต แจ่มศรี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สมุดพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
2. แบบประเมินสมรรถนะการอ่าน
3. ใบความรู้พัฒนาทักษะสมรรถนะการอ่าน
4. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะการอ่าน
5. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา (E-book)
6. แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทอ่าน
7. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
8. วิดีโอคลิปการอ่านออกเสียงของนักเรียน
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
12. แบบทดสอบ
13. ใบงาน /แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นางสุภาพร ขาวพิมพ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวหฤทย์ อันไธสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถในการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม
3. ตารางแสดงจำนวนผลการเรียนในรายวิชา IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
4. ตัวอย่างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสหัสส์ชัย พุ่มบานเย็น ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : ปพ6 ปีการศึกษา 2565
2. สถิติผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
2. ข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และม.6 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563-2565
3. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
4. ผลงานผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
3. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. หลักสูตรเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
8. การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมวันลอยกระทงสานศิลป์ แดนบดินทรถิ่นวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
พิธีมุทิตา คารวะครูด้วยดวงใจ
พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์-ดนตรี
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายธัชชา เทศน์ธรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. หลักสูตรเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. ผลงานของผู้เรียน
6. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ
2.2 เนตรนารี
2.3 ยุวกาชาด
2.4 ชุมนุมวิชาการ
2.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
2.7 นักศึกษาวิชาทหาร
3. การเลือกตั้งประธานคณะสีและประธานนักเรียน
4. มหกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม “นิลุบลเกม” ครั้งที่ 40
5. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา
5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
6. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา
7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9. แผนการจัดการเรียนรู้
10. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
11. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทาง อารมณ์
12. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางอังคณารัตน์ หวังดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ธรรมนูญโรงเรียน
2. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2565
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR 2565)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR 2565)
7. พรรณนางาน
8. ปฏิทินปฏิบัติงาน 2565
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางอังคณารัตน์ หวังดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ธรรมนูญโรงเรียน
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
4. สารสนเทศปีการศึกษา 2565
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR 2565)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR 2565)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นายนิรรัตน์ อจลพล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร 2565 ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร 2565 ม.ปลาย
3. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติม
3.1 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม
3.2 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด
3.3 รายชื่อวิชาเลือกเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)
4.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดสนใจและมีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
4.3 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
4.4 รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2565 – 2567 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ
4.5 การดำเนินกิจกรรมรายวิชา I20201 และ I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
5. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
6. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565
8. ภาพกิจกรรมที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
3. ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
4. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
5. รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
6. แผนการจัดการเรียนรู้
7. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายวัชรพงศ์ หอมนาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในสถานศึกษา
2. การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ฯ
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม สระว่ายน้ำ
5. รายงานผลการดำเนินการโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์
6. สรุปรายงานการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
7. สรุปรายงานการแจ้งซ่อมงานช่างทั่วไป
8. การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
9. กิจกรรมต่าง ๆ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายจตุพร ใจหาญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) ปีการศึกษา 2565
3. ธรรมนูญโรงเรียน
4. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568
5. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
เว็บไซต์คลังคำสั่ง
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2565
10. สถิติการใช้งาน DLIT
11. เว็บไซต์ DLIT
12. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
13. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
14. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
2. การดำเนินงานนิเทศ ปีการศึกษา 2565
3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. แบบฟอร์มนิเทศและประเมินคุณภาพหน่วยและแผน
5. แบบฟอร์มสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
6. รายงานการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
7. รายงานข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565
8. ตัวอย่างแบบรายงานการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นายลัทธพล ด่านสกุล ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 สถิติการใช้งาน DLIT
1.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. เว็บไซต์ DLIT
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
6. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
7. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนวังทองหลาง
– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
9. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้หนังสือและยืมหนังสือ
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนิพน แจ่มแจ้ง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
2. การดำเนินงานนิเทศ ปีการศึกษา 2565
3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. แบบฟอร์มนิเทศและประเมินคุณภาพหน่วยและแผน
5. แบบฟอร์มสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
6. รายงานการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
7. รายงานข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565
8. ตัวอย่างแบบรายงานการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. ตารางสรุปการส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการตรวจหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
3. ตัวอย่าง PPT การปฐมนิเทศนักเรียนแจ้งการวัดประเมินผล
4. Course Syllabus
5. ตารางสรุปรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน
6. ตัวอย่างแบบทดสอบย่อย (ระหว่างเรียน)/ใบงาน
7. แบบประเมินพฤติกรรม/ทักษะของผู้เรียน
8. ข้อสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค
9. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
10. ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล
11. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
12. วิจัยในชั้นเรียน
13. ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน/เกียรติบัตรรางวัลของผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน
4. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ตำแหน่งครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ
5. เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
6. เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ
7. คำสั่งโรงเรียน
8. รูปภาพ