การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

1. ด้านวิชาการ

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
1.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามทฤษฎีทางพหุปัญญา 1. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกรายวิชา
2. ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบบสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)
4. เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
5. ภาพตัวอย่างสื่อการเรียนรู้
6. ตัวอย่างผลงานนักเรียน
1.2 การนิเทศเพื่อพัฒนาเมืองหลวงทางการศึกษาสู่โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย
ตอนที่ 1 การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
1. ภาพกิจกรรมการประชุม
2. เอกสารการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
3. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
4. รายวิชาเพิ่มเติมในรูปแบบ Shopping Course
5. ภาพกิจกรรม
ตอนที่ 2 การนิเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข
1. ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา2566
3. บันทึกข้อความการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. เว็บไซต์งานนิเทศ
5. คู่มือ แนวทางการนิเทศภายในของโรงเรียน
6. ตัวอย่างเครื่องมือในการนิเทศ
7. รายงานการนิเทศภายใน
8. ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9. การเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์โรงเรียน
10. เว็บไซต์สารสนเทศและงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11. ภาพกิจกรรม
ตอนที่ 3 การนิเทศภายในด้านการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. แบบประเมิน SDQ
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
6. รายงานผลการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
7. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Next School
1.3 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และสื่อ Digital Platform ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1. คำสั่งโรงเรียน 193/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปีการศึกษา 2566
2. เว็บไซต์ DLIT
3. สถิติการใช้งาน google classroom
4. แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำ course syllabus รายวิชา
5. บันทึกข้อความรวบรวมสื่อ
6. รายงานผลการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลายของผู้เรียน
7. สื่อดิจิทัล ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
8. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
9. แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
1.4 การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนตกค้าง
2. กิจกรรมโครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
4. แบบประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียน
5. วิดีทัศน์แนะนำโครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน
6. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ 355/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7. ใบความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น
8. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พุทธศักราช 2566

2. ด้านงบประมาณ

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี 1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2. เอกสารแสดงกระบวนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 1. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ 377/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
2. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ 378/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี
3. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ 161/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. หนังสือส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน
5. หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
6. ทะเบียนควบคุมเงิน
7. ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
8. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

3. ด้านบริหารงานบุคคล

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
ตอนที่ 1 การส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร และครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 1. กิจกรรมงานส่งเสริมและประเมินวิทยฐานะ
2. แบบฟอร์มเอกสารงานส่งเสริมและประเมินวิทยฐานะ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
PA2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
แบบบันทึกข้อความการยื่นแบบขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. ภาพประกอบ
ตอนที่ 2 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อมูลการอบรมของครูและบุคลากร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ภาพประกอบ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร

4. ด้านบริหารทั่วไป

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
4.1 การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา 1. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง มาตรการความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP)
3. แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
4.2 การติดตาม ค้นหา เฝ้าระวัง เด็กออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ เด็กออกกลางคัน 1. ข้อมูลนักเรียนลาออกกลางคัน
2. คำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ 184/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
3. รายงานผลการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
4. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
4.3 การสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 1. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ
3. แบบทดสอบค้นหาตนเอง
4. เว็บไซต์งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา
5. เพจเฟซบุ๊ก “งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)”
6. ภาพโครงการกิจกรรมแนะแนววิชาการ เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย TCAS67
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ กิจกรรมสภานักเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียน) 1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทัศนศึกษา ม.1
2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทัศนศึกษา ม.2
3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทัศนศึกษา ม.3
4. กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4
5. กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
6. กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6
7. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
8. กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
9. กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา
10. กิจกรรมยุวกาชาด
11. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
12. กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำนักเรียน
13. กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
14. กิจกรรมรักษาดินแดน
15. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
16. ภาพกิจกรรม
4.5 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. กิจกรรมสร้างสุข To Be Number One
3. กิจกรรมโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
4. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
5. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
6. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

5. ผลงาน รางวัล ความภูมิใจ

ประเด็นการพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
5.1 การนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. กิจกรรมวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและความพึงพอใจต่องานวิชาการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่องานวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม (Best Practice) ในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร
(BODIN : Strategic Development Model)
2. ภาพประกอบ
5.2 ผลงานและรางวัลที่ภูมิใจ ภาพประกอบตัวอย่างผลงาน/รางวัล